Aktualności


Termin wydawania żywności w lutym 2018 roku

2018-02-07

Najbliższy termin wydawania żywności: 12, 13, 14 i 15 lutego 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Termin wydawania żywności w styczniu 2018 roku

2018-01-09

Najbliższy termin wydawania żywności: 25, 26, 29 i dodatkowo 30 stycznia 2018 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Informacja

2018-01-03

Szanowni Państwo,
na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( Dz. U. z 2017r., poz. 1428) z dniem 1 stycznia 2018r. wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze pełnił funkcję instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2018r. sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego realizowane są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
45-082 Opole ul. Piastowska 14
telefon: 77 452 43 39
fax: 77 452 43 40
e-mail: kszs@opole.uw.gov.pl
strona internetowa https://www.opole.uw.gov.pl/"


Zapraszamy zainteresowanych do skorzystania z usług w projekcie

2017-12-06

W związku z realizacja projektu „Nie–Sami–Dzielni–rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku, informuje o możliwości skorzystania przez osoby starsze, niesamodzielne, w tym osoby z niepełnosprawnościami z:
1) sąsiedzkich usług opiekuńczych,
2) sprzętu rehabilitacyjnego,
3) usługi Teleopieki domowej,
w celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa oraz wsparcia i opieki nad osobami starszymi, w tym niepełnosprawnymi w Gminie Kluczbork.
Koszt założenia usługi Teleopieki i wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jest finansowany w ramach projektu, osoba objęta usługą nie ponosi kosztów.
Warunkiem założenia Teleopieki jest posiadanie telefonu stacjonarnego i aktywnej linii telefonicznej.
W pierwszej kolejności wsparcie będzie kierowane do osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub osobę samotnie gospodarującą (dochód netto nie może przekroczyć : na osobę w rodzinie 771 zł, na osobę samotną 951 zł).
Z uwagi na ograniczoną ilość usług, każda osoba i jej sytuacja będzie weryfikowana przez pracowników ośrodka.


Termin wydawania żywności w grudniu 2017 roku

2017-12-06

Najbliższy termin wydawania żywności od 12 do 15 grudnia 2017 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU

2017-11-07

Zbliżający się okres zimowy to bardzo trudny czas dla osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych, samotnych, przewlekle chorych, bezdomnych, a także dla rodzin niezaradnych życiowo. Niskie temperatury oraz złe warunki atmosferyczne mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia tych osób. Z tego względu zwracamy się z apelem do Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby, które mogą potrzebować pomocy.

czytaj całość publikacji "APEL OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KLUCZBORKU"


Termin wydawania żywności w listopadzie 2017 roku

2017-11-03

Najbliższy termin wydawania żywności od 6 do 9 listopada 2017 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

2017-10-25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 paragraf 3, art. 175 i art. 178 paragraf 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.)
Kierownik OPS w Kluczborku podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Kluczborku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.

czytaj całość publikacji "Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Dołączone pliki:


UWAGA !!! Wnioski na 500+ z prawem do świadczenia za październik tylko do końca miesiąca

2017-10-18

Upływa czas na składanie wniosków na świadczenie wychowawcze czy fundusz alimentacyjny.
Prawo do świadczeń na nowy okres 2017/2018 jest zależne od daty złożenia wniosku. Złożenie wniosku później niż w październiku br. skutkuje ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące (tj. za październik br.).

Aby otrzymać świadczenia za październik br. należy bezwzględnie złożyć wniosek do 31 października br.

Wnioski można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP).

Wnioski złożone do końca października br. będą rozpatrzone do końca grudnia br.

Dołączone pliki:


Termin wydawania żywności w październiku 2017 r.

2017-10-02

Najbliższy termin wydawania żywności od 9 do 12 października 2017 roku.
Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku, z magazynu przy ul. Byczyńskiej 116.


Informacja

2017-10-02

W imieniu Gminy Kluczbork, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, pod nazwą: Świadczenie kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki dla osób starszych, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Kluczbork w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko Biała.

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji