Menu główne

Licznik odwiedzin

672067

Karta Rodziny i Seniora


Składanie wniosków i odbiór kart

Wnioski o wydanie kart można pobrać ze strony oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku przy ul. Zamkowej 6 na I piętrze, pok. 8 w godzinach od 8.00 do 15.00. Odbiór kart osobiście w siedzibie ośrodka. Osoby które składają wnioski elektroniczne zobowiązane są odebrać kartę osobiście-dotyczy Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Komunikat z 03.07.2020r.

W związku z wątpliwościami w zakresie nabywania uprawnień przez członków rodziny do otrzymania Kart Dużej Rodziny, przekazujemy informacje dotyczące przysługiwania i przyznawania KDR.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku o wydanie KDR w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki (art. 4 ustawy z dnia 5.12.2014r. o Karcie Dużej Rodziny)

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. roku życia. Karta wydawana jest także dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższe do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego/akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce.

Co oznacza zapis z art. 4 ust. 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny dotyczący utrzymania przez rodzica co najmniej trojga dzieci?

Obowiązek utrzymywania dzieci przez rodziców określony jest w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, rodzice obowiązani są do dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Przedłużanie ważności Opolskiej Karty Rodziny i Seniora

Opolskie Karty Rodziny i Seniora wydawane są od czerwca 2014 roku. Karty dla seniorów wydawane są bezterminowo, natomiast część kart dla rodzin traci ważność z końcem każdego roku kalendarzowego. Każdy zainteresowany może sprawdzić ważność swojej karty po naklejonych hologramach przy roku. Osoby korzystające z ulg i zwolnień, zainteresowane przedłużeniem ważności kart na kolejny rok, powinny zgłosić się do tutejszego Ośrodka (pok. nr 8, I piętro), wraz z wszystkimi kartami w celu złożenia oświadczenia i wydłużenia ważności. Oświadczenia można również pobrać ze strony internetowej. Ważność kart na kolejny rok potwierdza się naklejeniem hologramu na każdej z nich.

Dołączone pliki:

Kontynuacja programów społecznych od 2020 roku

W dniu 27 listopada 2019 roku, Rada Miejska w Kluczborku, przyjęła uchwały o kontynuacji Programów: "Kluczbork dla Rodziny +" oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora” obowiązujących od 2020 roku. Programy zakładają włączenie jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, sektora organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań służących na rzecz poprawy jakości życia rodzin i aktywizacji seniorów

Dotychczasowe programy społeczne, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem w lokalnej społeczności, dlatego większość zapisów przygotowanych do kontynuacji programów pozostała bez zmian.

Od 02 stycznia 2020 roku będzie można przedłużyć karty wydane w latach 2014-2016 i 2017-2019 specjalnym hologramem. Podobnie od 02 stycznia 2020 roku można składać wnioski na karty do programów obowiązujących od 2020 roku :
1) wnioski na karty w programie "Gmina Kluczbork dla Seniora" w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pok. 105 na I piętrze od poniedziałku do piątku w godzi. od 8.00 do 15.00.
2) wnioski na karty w programie "Kluczbork dla Rodziny+" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, piętro I, pok. 8, od poniedziałku do piątku w godzi. od 8.00 do 15.00.

Nie ulega zmianie kryterium dostępności do Programów. W przypadku rodzin, kryterium uprawniającym do skorzystania jest posiadanie trojga lub więcej dzieci lub dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 roku życia. A jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole, to do 21 roku życia. W przypadku seniorów, jedynym kryterium uprawniającym do skorzystania jest ukończenie 65 lat i zamieszkiwanie w Gminie Kluczbork. Udział w programach nie jest uzależniony od sytuacji dochodowej rodzin czy seniorów.

Dzięki kontynuacji programów, Rodziny i Seniorzy będą mogli nadal korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez gminę i jednostki budżetowe oraz firmy prywatne.

Mobilna KDR

Od 26 lutego br. na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia dostępny jest uproszczony kreator wniosku przeznaczony dla osób, które posiadają już tradycyjną (plastikową) Kartę Dużej Rodziny, a chcieliby korzystać także z mobilnej Karty Dużej Rodziny. Nowe rozwiązanie umożliwia złożenie takiego wniosku w kilku prostych krokach!

Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
- rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
- aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
- funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
- użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”;
- aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.);
- aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

We wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny w wybranej przez siebie formie – w tym przypadku elektronicznej – należy podać m.in.: imię i nazwisko, PESEL i datę urodzenia wnioskodawcy, jak też te same dane osoby, dla której wnioskuje się o Kartę we wskazanej formie.
Przyznanie dostępu do aplikacji umożliwiającej wizualizację Karty Dużej Rodziny jest uzależnione od spełnienia wymogu podania numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej. Powód? Dane te są niezbędne do założenia konta i jego aktywacji umożliwiającej wizualizację Karty na urządzeniu mobilnym. Ponadto dane te będą niezbędne do odblokowania konta w przypadku zapomnienia hasła przez użytkownika.
We wniosku można także określić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, czy mKDR ma być dostępna na urządzeniu mobilnym osoby, dla której o jej wydanie się wnioskuje, czy też wyłącznie na urządzeniu mobilnym wnioskodawcy.
We wniosku można wskazać również rodzica, który będzie mógł wyświetlać na swoim urządzeniu mobilnym Kartę osoby, której wniosek dotyczy. Taką możliwość może mieć sam wnioskodawca albo jego małżonek.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej

Z dniem 1 stycznia 2018 roku Karta Dużej Rodziny uzyskała formę dokumentu elektronicznego.
Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobilnych (mKDR). W obiegu pozostanie także plastikowy nośnik.

Mobilna Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o upowszechnieniu informacji o systemie ulg oraz zniżek dla rodzin wielodzietnych. Ma też pomóc rodzinom 3+ w dotarciu do interesujących rabatów dzięki funkcji geolokalizacji, a przedsiębiorcom – dotrzeć do rodzin wielodzietnych z ciekawą ofertą.

Żeby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w tutejszym ośrodku (pok. nr 8 na I piętrze) . Karta zostanie wydana, o ile rodzina spełnia warunki do jej uzyskania (np. minimum 3 dzieci).

Więcej o kartach dla rodziny i seniora w zakładce.

Wnioski na karty w programie "Kluczbork dla Rodziny+"

U W A G A !!! Od 06.02.2017 roku wnioski na karty w programie "Kluczbork dla Rodziny+" składa się w siedzibie OPS w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, piętro I, pok. 8, w godzi. od 8 do 15, (dotychczas było: piętro II, pok. 13, w godz. od 10 do 15). W tym samym miejscu można przedłużyć karty wydane w latach 2014-2016 specjalnym hologramem na lata 2017 - 2019.
Karty "Gmina Kluczbork dla Seniora" przedłuża i wydaje nowe Urząd Miejski w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pok. 105 na I piętrze.

Kontynuacja programów społecznych Gminy Kluczbork

W dniu 30 listopada 2016 roku, Rada Miejska w Kluczborku, przyjęła uchwały o kontynuacji Programów: "Kluczbork dla Rodziny +" oraz „Gmina Kluczbork dla Seniora” na lata 2017-2019.
Programy zakładają włączenie jednostek organizacyjnych gminy, instytucji kultury, sektora organizacji pozarządowych oraz firm prywatnych do działań służących na rzecz poprawy jakości życia rodzin i aktywizacji seniorów.
Dotychczasowe programy społeczne, spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem w lokalnej społeczności, dlatego większość zapisów przygotowanych do kontynuacji programów wieloletnich na lata 2017-2019 pozostała bez zmian.
Katalog ulg i zwolnień stosowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Kluczbork w ramach kontynuacji programów na lata 2017 - 2019, został rozszerzony o ofertę kina "Bajka".
Od 15 grudnia 2016 roku będzie można przedłużyć karty wydane w latach 2014-2016 specjalnym hologramem.
Podobnie od 15 grudnia 2016 roku można składać wnioski na karty do programów na lata 2017-2019.
Wnioski na karty w programie "Gmina Kluczbork dla Seniora" w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, pok. 105 na I piętrze.
Wnioski na karty w programie "Kluczbork dla Rodziny+" w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6, piętro II, pok. 13, w godzi. od 10 do 15.

Nie ulega zmianie kryterium dostępności do Programów.
W przypadku rodzin, kryterium uprawniającym do skorzystania jest posiadanie trojga lub więcej dzieci lub dziecka niepełnosprawnego w wieku do 18 roku życia. A jeżeli dziecko uczy się nadal w szkole, to do 21 roku życia.
W przypadku seniorów, jedynym kryterium uprawniającym do skorzystania jest ukończenie 65 lat i zamieszkiwanie w Gminie Kluczbork.
Udział w programach nie jest uzależniony od sytuacji dochodowej rodzin czy seniorów.
Dzięki kontynuacji programów, Rodziny i Seniorzy będą mogli nadal korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez gminę i jednostki budżetowe oraz firmy prywatne.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja dla potencjalnych partnerów Karty Dużej Rodziny

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca do dołączenia do grona firm i instytucji odpowiedzialnych społecznie, dbających o duże rodziny.
  Jeżeli firma działa lokalnie to zachęcamy do przystąpić do lokalnego programu "Kluczbork dla rodziny+". W naszym programie wydano 1.703 karty dla członków rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych.

  Dołączone pliki:

  Podsumowanie programów społecznych realizowanych w Gminie Kluczbork w 2015 roku

  Informujemy, iż w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku w lokalnych programach społecznych, jednostki Gminy Kluczbork przyznały 5.064 ulgi na łączną kwotę 75.957,75 zł.
  W programie „Gmina Kluczbork dla Seniora” na lata 2014-2016, wydano 1.925 kart w tym 313 kart w 2015 roku.
  W programie „Kluczbork dla rodziny +” na lata 2014-2016, wydano 1.703 karty dla członków rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych, w tym 434 karty w 2015 roku.

  Z ulg korzystano między innymi w takich jednostkach jak:
  1. Urząd Miejski w Kluczborku :
  - zniżka w wysokości 50 % ceny biletu na "Dni Kluczbork" - 172 bilety na łączną kwotę 405 zł.
  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji :
  – zniżka w wysokości 50 % ceny biletu na imprezy organizowane przez OSiR - 22 bilety na łączną kwotę 110 zł,
  - zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Krytej Pływalni – 1.732 ulgi na łączną kwotę 3.964,75 zł,
  - zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Ośrodka Wypoczynkowego w Bąkowie w sezonie letnim – 885 wejść z rabatem 1.487,50 zł.
  3. Administracja Oświaty :
  - zniżki w wysokości 50 % z opłat za przedszkole lub oddział przedszkolny – 2.060 ulg na łączną kwotę 53.286,75 zł,
  _ bezpłatne wypożyczenie kompletu książek przedmiotowych do szkoły podstawowej lub gimnazjum
  – 19 kompletów na kwotę 2.520,10.
  4. Ośrodek Pomocy Społecznej :
  - bezpłatne konsultacje z psychologiem i prawnikiem – 72 porad na łączna kwotę 7.549,65 zł.
  5. Z oferty instytucji kultury, skorzystał 14 osób, o łącznym koszcie 240,00 zł.
  6. Miejski Klub Sportowy - zniżka dla seniorów na zakup karnetów i biletów, udzielono 91 zniżek na kwotę 4.550,00 zł.

  Podsumowanie programów społecznych realizowanych w Gminie Kluczbork od I-VI.2015 r.

  Informujemy, iż w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku w lokalnych programach społecznych, jednostki Gminy Kluczbork przyznały 1.467 ulg na łączną kwotę 32.949,02 zł.

  W programie „Gmina Kluczbork dla Seniora” na lata 2014-2016, wydano 1.581 kart w tym 197 kart w 2015 roku.
  W programie „Kluczbork dla rodziny +” na lata 2014-2016, wydano 1.703 kart dla członków rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych, w tym 212 kart w 2015 roku.
  Z ulg korzystano między innymi w takich jednostkach jak:
  1. Urząd Miejski w Kluczborku
  - zniżka w wysokości 50 % ceny biletu na "Dni Kluczbork" - 162 bilety na łączną kwotę 405 zł.
  2. Ośrodek Sportu i Rekreacji
  – zniżka w wysokości 50 % ceny biletu na imprezy organizowane przez OSiR - 22 bilety na łączną kwotę 110 zł
  - zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Krytej Pływalni - 156 ulg na łączną kwotę 2.053,50zł
  3. Administracja Oświaty
  - zniżki w wysokości 50 % z opłat za przedszkole lub oddział przedszkolny w 18 placówkach na łączną kwotę 27.317,50 zł dla 179 dzieci.
  4. OPS bezpłatne konsultacje z psychologiem i prawnikiem – 39 porad na łączna kwotę 3.056,82 zł
  5. Z oferty instytucji kultury skorzystał 14 osób.

  Podsumowanie programów społecznych w Gminie Kluczbork w 2014 r.

  Informujemy, iż w 2014 roku w lokalnych programach społecznych, jednostki Gminy Kluczbork przyznały 3.530 ulg na łączną kwotę 85.937,25 zł.
  W programie „Gmina Kluczbork dla Seniora” wydano 525 kart w 2014 roku na podstawie nowych wniosków. Co razem z kartami z 2013 roku daję łączną ilość 1384 karty.
  W programie „Kluczbork dla rodziny +” od 2013 roku zweryfikowano i wydano 1.491 kart dla członków rodzin wielodzietnych i niepełnosprawnych.
  Z ulg korzystano między innymi w takich jednostkach jak:
  1. Ośrodek Sportu i Rekreacji
  – zniżka w wysokości 50 % ceny biletów za korzystanie z Krytej Pływalni - 1960 ulg na łączną kwotę 5230,50zł
  - zniżka w wysokości 50% ceny biletów za korzystanie z OTW Bąków – 798 ulg na łączną kwotę 1318 zł
  2. Administracja Oświaty
  - zniżki w wysokości 50 % z opłat za przedszkole lub oddział przedszkolny w 18 placówkach na łączną kwotę 37.739,80 zł
  - bezpłatne wypożyczenie kompletu książek – 109 kompletów na łączną kwotę 19.359.94 zł
  3. OPS bezpłatne konsultacje z psychologiem i prawnikiem – 77 porad na łączna kwotę 7.280,51 zł.

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

  Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z co najmniej trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
  Już od 16 czerwca 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
  Aktualne informacje o programie, są dostępne na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny.

  1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny. Po otwarciu linka w zakładce "do pobrania" znajdą Państwo tekst ustawy, wzór wniosku o wydanie KDR i wzory oświadczeń.
  Jednocześnie informujemy, że Karty Dużej Rodziny, wydane do 31.12.2014 roku zachowują ważność do końca okresu, na który zostały przyznane, o ile osoba, której Karta Dużej Rodziny została przyznana, spełnia warunki określone w przepisach dotychczasowych.

  Gminna Karta dla Rodziny +

  Ośrodek Pomocy Społecznej jest koordynatorem i jednocześnie realizatorem Programu "Kluczbork dla Rodziny + na lata 2014-2016". Aktualne informacje o programie, są dostępne na stronie internetowej http://www.kluczbork.eu/25,dla-mieszkanca.html?wiecej=737.

  W ramach Programu „Kluczbork dla rodziny +” na lata 2014 - 2016, kartę Kluczbork „dla rodziny +”, otrzymują członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin wychowujących niepełnosprawne dziecko.
  Przez rodzinę wielodzietną należy rozumieć rodzinę składającą się z rodziców/rodzica wychowujących troje lub więcej dzieci, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 21 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole, zamieszkała na terenie gminy Kluczbork. Natomiast rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko, to rodzina składająca się z rodziców/rodzica wychowujących dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub z ustalonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 21 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole, zamieszkała na terenie gminy Kluczbork.

  Gminna Karta dla Seniora

  Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem Programu "Gmina Kluczbork dla Seniora na lata 2014-2016". Program jest skierowany do osób powyżej 65 roku życia, mieszkających w Gminie Kluczbork. Aktualne informacje o programie, są dostępne na stronie internetowej http://www.kluczbork.eu/25,dla-mieszkanca.html?wiecej=741

  Opolska Karta Rodziny i Seniora

  Mieszkańcy Gminy Kluczbork mają możliwość w ramach Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do skorzystania z Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.
  Uprawnieni do korzystania, są:
  1. Rodziny wychowujące min. 2 dzieci w wieku do 25 lat (małżonkowie, osoby samotnie wychowujące dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) zamieszkujące na terenie województwa opolskiego
  2. Rodziny wychowujące dziecko niepełnosprawne i posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (stopień umiarkowany bądź znaczny)- bez ograniczeń wiekowych.
  3. Osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia i mieszkają w województwie opolskim
  Informacje dotyczące zniżek oferowanych przez partnerów OKRiS, regulamin i aktualne informacje o programie są dostępne na stronie internetowej http://ssd.opolskie.pl/page/114,opolska-karta-rodziny-i-seniora.html.

  Dołączone pliki:

  Informacja o realizacji programów społecznych Gminy Kluczbork

  Gmina Kluczbork od 2013 roku realizuje dwa programy społeczne: "Kluczbork dla Rodziny +" i "Gmina Kluczbork dla Seniora", z których chętnie korzystają uprawnieni mieszkańcy miasta i gminy Kluczbork. Od początku realizacji programów do 30 czerwca 2014 roku w ramach programu dla rodzin wielodzietnych i wychowujących niepełnosprawne dziecko - "Kluczbork dla Rodziny +" wydano 1.723 karty dla uprawnionych członków rodzin oraz udzielono 2.485 ulg i zwolnień. Natomiast w programie skierowanym do Seniorów - "Gmina Kluczbork dla Seniora" wydano 1.172 karty oraz udzielono 1.991 ulg i zwolnień.

  Do programu przystąpili również lokalni partnerzy, których propozycje skierowane są do osób i rodzin posiadających odpowiednie karty. Aktualny wykaz firm udzielających zwolnień znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kluczborku, http://www.kluczbork.eu/25,dla-mieszkanca.html?wiecej=737
  Zapraszamy wszystkie osoby, które dotychczas nie skorzystały z programu do złożenie wniosków i dołączenia do grona zadowolonych. Wnioski o wydanie kart dla rodzin wielodzietnych przyjmuje tut. OPS a dla seniorów UM.

  przejdź do góry...

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji