Menu główne

Licznik odwiedzin

680801

Przetargi i zapytania ofertowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-10-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
Zakup oraz dostawa do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "D&K" Spółka Cywilna Czesław Dziedzic, Marek Kościcki.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2020-10-05

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją dostaw do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-06-07

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (2 dzieci), w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork,

czytaj całość publikacji "Informacja"


Zapytanie ofertowe

2020-05-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-03-05

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork,

czytaj całość publikacji "Informacja"


Zapytanie ofertowe

2020-02-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-02-05

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pod nazwą: Realizacja usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020,

czytaj całość publikacji "Informacja"

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2020-01-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-01-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: REHABILIS z siedzibą w Czechowice-Dziedzice.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2020-01-20

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-01-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania cenowego na zakup usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2020 roku, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Stobrawskie Centrum Seniora Senior-Opieka Sp. z o. o. Sp. komandytowa Chocianowice 113a, 46-280 Chocianowice.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2020-01-07

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2020 roku.

Dołączone pliki:


Wyniki konkursu ofert - pomoc społeczna - posiki na 2020 rok

2020-01-03

Wyniki konkursu ofert w załączeniu

Dołączone pliki:


Informacja

2020-01-02

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach zachowania trwałości projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, wybrane zostały jako najkorzystniejsze, oferty złożone przez:
1) Panią Irena Bednarek zam. Krzywizna;
2) Panią Danuta Michalak, zam. Bogacica;
3) Panią Janina Lachowicz, zam. Ligota Dolna;
4) Panią Irena Kałuża, zam. Krzywizna.

Dołączone pliki:


Informacja

2020-01-02

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.).
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia : PŚ.241.8.2019 z dnia 23.12.2019r. na świadczenie usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2020 roku Społecznej w Kluczborku, zamieszczonego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku (Kluczbork ul. Zamkowa 6, I piętro), dla którego termin do składania ofert upłynął 30.12.2019r. o godz. 12.00.
Postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty za wykonanie zamówienia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizacje zamówienia.

Dołączone pliki:


Informacja

2019-12-30

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.). Na podstawie punktu VII Zapytania ofertowego K.241.1.2019 z dnia 23.12.2019r. na świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, zamieszczonego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku (Kluczbork ul. Zamkowa 6, I piętro), dla którego termin do składania ofert upłynął 30.12.2019r. o godz. 11.00, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia.
Postępowanie unieważniono, ponieważ zaistniały okoliczności nieznane Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zaproszenia.

Dołączone pliki:


Informacja

2019-12-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie wypożyczania sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez : RA-MED., Adrian Reinhard, ul. Kwiatowa 3, 47-341 Stradunia.

Dołączone pliki:


Informacja

2019-12-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pogrzebowych polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych (osób dorosłych i dzieci martwo urodzonych) na terenie Gminy Kluczbork, do których pochowania jest zobowiązany Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez P.P.H.U A Stanossek i H. Stanossek s.c. ,,Kalia’’ Kompleksowe Usługi Pogrzebowe M.C. Skłodowskiej 9a 46-200 Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2019-12-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

czytaj całość publikacji "Informacja"

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2019-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2020 roku.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2019-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach zachowania trwałości projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku na lata 2020 - 2022.

Dołączone pliki:


Informacja

2019-12-20

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest Zakup i dostawa bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2020 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. , ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa.


Zapytanie cenowe

2019-12-17

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotu zamówienia, pod nazwą: wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2019-12-17

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku i Łowkowicach), wybrane zostały jako najkorzystniejsze, oferty złożone przez:
1) Panią Bożenę Szynkaruk, zam. Czaple Wolne,
2) Panią Katarzynę Kowalczyk-Gulka, zam. Kluczbork,
3) Panią Anna Gnacy, zam. Łowkowice,
4) Panią Teresę Grzeszok, zam. Łowkowice,

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2019-12-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2020 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.
W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2019-12-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork w 2020 roku.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-12-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku lub Łowkowicach) w 2020 roku.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2019-12-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem w 2020 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn i kobiet) z terenu Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2019-11-29

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie realizacji usług opiekuna w Ogrzewalni przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc społeczna - posiłki

2019-11-29

Udzielenie dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić na 2020 rok.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-11-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług opiekuna w Ogrzewalni przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Dołączone pliki:


Informacja

2019-11-22

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork, wybrane zostały jako najkorzystniejsze oferty złożone przez :
1) Patrycja Pondel, zam. Borkowice,
2) Roksana Tomczyk, zam. Borkowice.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-11-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2019-11-12

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-10-22

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2019-10-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
Zakup oraz dostawa do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "D&K" Spółka Cywilna Czesław Dziedzic, Marek Kościcki.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-10-02

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją dostaw do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2019-04-01

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork ( w MCH w Łowkowicach) w 2019 roku, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:
1) Panią Annę Gnacy, zam. Łowkowice.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-03-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców jednego z mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Łowkowicach).

Dołączone pliki:


Informacja

2019-03-21

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork ( w MCH w Łowkowicach) w 2019 roku, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez:
1) Panią Teresę Grzeszok, zam. Łowkowice.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-03-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców jednego z mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Łowkowicach).

Dołączone pliki:


Informacja

2019-02-11

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pn. „świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020”, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Panią Irenę Bednarek , zam. Krzywizna.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2019-02-07

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-01-28

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do złożenia oferty na:
Zakup usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu, dla osób
starszych z Gminy Kluczbork w 2019 roku.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-01-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych, dla osób które wymagają rehabilitacji fizycznej i usprawniania organizmu, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2019-01-19

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu

2019-01-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

W dniu 18.01.2019 r. zamieszczono poprawione załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Treść oferty.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2019-01-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych, dla osób które wymagają rehabilitacji fizycznej i usprawniania organizmu, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Wyniki konkursu ofert - pomoc społeczna - posiki

2019-01-07

Wyniki konkursu ofert w pliku

Dołączone pliki:


Informacja

2019-01-02

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku i Łowkowicach) w 2019 roku, wybrane zostały jako najkorzystniejsze oferty złożone przez:
1) Panią Bożenę Szynkaruk, zam. Czaple Wolne,
2) Panią Katarzynę Kowalczyk-Gulka, zam. Kluczbork.
3) Panią Mariannę Luterek, zam. Łowkowice

Dołączone pliki:


Informacja

2019-01-01

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pn. „świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020”, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Panią Agnieszkę Lesiak, zam. Smardy Górne.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-12-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców jednego z mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku lub Łowkowicach).

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2018-12-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem w 2019 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet) z terenu Gminy Kluczbork

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2018-12-19

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pogrzebowych polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych na terenie Gminy Kluczbork w 2019 roku, do których pochowania jest zobowiązany Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Kalia Usługi Pogrzebowe s.c. A Stanossek, U Przewloka M.C. Skłodowskiej 9a 46-200 Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-12-19

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania cenowego na świadczenie w 2019 r. usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :
1) w części nr 1, oferta złożona przez: Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Pępicach, z
siedzibą w Pępicach 81, 49-351 Przylesie;
2) w części nr 2, oferta złożona przez: Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielicach z
siedzibą Bielice 127, 48-316 Łambinowice;
3) w części nr 3 i 4, nie wpłynęła żadna oferta.

Dołączone pliki:


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2018-12-18

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dołączone pliki:


Informacja

2018-12-18

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork w 2019 roku, wybrano oferty złożone przez :
1) Krystynę Fijałkowską, zam. Kluczbork,
2) Marię Dobrowolską, zam. Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2018-12-14

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu

2018-12-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

W dniu 14.12.2018 r. zamieszczono poprawione załączniki: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Treść oferty.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2018-12-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork w 2019 roku.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2018-12-05

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2019 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork. W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2018-12-03

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem w 2019 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kluczbork

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-12-03

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych, dla osób które wymagają rehabilitacji fizycznej i usprawniania organizmu, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc społeczna - posiłki

2018-11-30

Udzielenie dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić na 2019 rok.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-11-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-10-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
Zakup oraz dostawa do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "D&K" Spółka Cywilna Czesław Dziedzic, Marek Kościcki.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-10-02

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją dostaw do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-10-01

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pn. „świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020”, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Panią Danutę Michalak, zam. Bogacica.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie w sprawie rozeznania rynku

2018-09-17

W ramach realizacji projektu „Razem możemy więcej" nr RPOP.08.01.00-16-0031/17, Gmina Kluczbork planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. spotkanie poznawcze dla max 25 rodzin tj. maksimum 110 Uczestników Projektu (UP) na terenie miasta Kluczbork.

W związku z tym poszukujemy wykonawcy, który przeprowadzi wysokiej jakości spotkanie poznawcze minimum 4 godziny dla 25 rodzin max 110 Uczestników projektu, zespołu projektowego i asystentów rodzin w terminie : 28.09.2018 w godzinach od 13.00 do 17.00

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu

2018-09-13

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-08-01

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pn. „świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Panią Agnieszką Lesiak.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-07-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania cenowego na świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :
1) w części nr 1, oferta złożona przez: Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla bezdomnych z siedzibą w Kędzierzyn Koźle ul. Zielona 11, 47-230 Kędzierzyn Koźle;
2) w części nr 2, oferta złożona przez: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą Klucze ul. Bolesławska 23, 32-310 Klucze, Schronisko dla bezdomnych ul. Gliwicka 89a, Katowice;
3) w części nr 3 i 4, nie wpłynęła żadna oferta.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu

2018-07-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2018-07-09

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2018-07-02

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem w 2018 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kluczbork

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-06-28

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-06-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania cenowego na świadczenie w 2018 r. usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta :
1) w części nr 1, oferta złożona przez: Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Pępicach, z
siedzibą w Pępicach 81, 49-351 Przylesie;
2) w części nr 2, oferta złożona przez: Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Bielicach z
siedzibą Bielice 127, 48-316 Łambinowice;
3) w części nr 3 i 4, nie wpłynęła żadna oferta.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2018-06-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem w 2018 roku usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-05-21

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Panią Marię Dobrowolską, zam. Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-04-27

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pn. „świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Panią Teresę Nowak.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-04-24

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2018-04-24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-04-16

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku i Łowkowicach), wybrane zostały jako najkorzystniejsze oferty złożone przez:
1) Panią Bożenę Szynkaruk, zam. Czaple Wolne,
2) Panią Katarzynę Kowalczyk-Gulka, zam. Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-04-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu

2018-04-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-04-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
realizacja konsultacji i doradztwa prawnego w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Kancelaria Adwokacka Aleksandra Supruniuk, ul. Kościuszki 14, 50-038 Wrocław.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-04-06

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
realizacja superwizji pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Firmę Szkoleniową Praxe, Piotr Domaradzki ul. Wąska 23, 43-502 Czechowice Dziedzice.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2018-04-05

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-03-27

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku i Łowkowicach).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-03-19

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-03-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją konsultacji prawnych i poradnictwa prawnego w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniu 23.03.2018 r. zmieniono treść zapytania ofertowego.

W dniu 27.03.2018 r. zamieszczono wyjaśnienia do zapytania ofertowego.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-03-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług superwizji pracy socjalnej w ramach projektu pn. „Nowa jakość pomocy społecznej w gminie Kluczbork” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W dniu 23.03.2018 r. zmieniono treść zapytania ofertowego oraz załączniki.

Dołączone pliki:


Informacja

2018-03-01

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pn. „świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020”, wybrano jako najkorzystniejsze oferty złożone przez:
1) Panią Agnieszkę Rychlicką w I część zamówienia,
2) Panią Teresę Dworaczek oraz Panią Irenę Bednarek w II część zamówienia,
3) Panią Grażynę Hyska w III część zamówienia.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2018-02-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pogrzebowych polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych na terenie Gminy Kluczbork, do których pochowania jest zobowiązany Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez Kalia Usługi Pogrzebowe s.c. A Stanossek, U Przewloka M.C. Skłodowskiej 9a 46-200 Kluczbork.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu

2018-02-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2018-01-31

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork w 2018 roku.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2018-01-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację usług w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Wyniki konkursu ofert

2018-01-11

Zapewnienie gorącego posiłku w 2018 roku

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2018-01-04

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2018r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork. W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2018-01-03

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork w 2018 roku.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2017-12-22

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na realizację usług w zakresie
sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2017-12-13

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania cenowego bez stosowania ustawy PZP, w zakresie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w 2018 roku, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta Nr 3, złożona przez: Gabinet Fizjoterapii Kinesis Plus Agnieszka Krynicka.


Zapytanie ofertowe

2017-12-11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork w 2018 roku.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc społeczna - posiłki

2017-11-29

Udzielenie dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić na 2018 rok.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-11-16

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych, dla osób które wymagają rehabilitacji fizycznej i usprawniania organizmu, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2017-10-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą:
Zakup oraz dostawa do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "D&K" Spółka Cywilna Czesław Dziedzic, Marek Kościcki.

Dołączone pliki:


Informacja

2017-10-02

W imieniu Gminy Kluczbork, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, pod nazwą: Świadczenie kompleksowej usługi całodobowego monitoringu tzw. Teleopieki dla osób starszych, osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania w Gminie Kluczbork w ramach projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. ul. Działowa 8a, 43-300 Bielsko Biała.

Dołączone pliki:


Zapytanie cenowe

2017-09-25

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją dostaw do 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Informacja

2017-07-04

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pn. „świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020”, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożona przez Panią Monikę Matusiak.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2017-07-03

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-06-29

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-06-22

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2017-06-22

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-06-09

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu

2017-06-09

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-03-29

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia w zakresie świadczenia usług wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych a także dla osób sprawujących nad nimi opiekę, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork,

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie

2017-03-29

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-03-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją zamówienia w zakresie świadczenia usług wsparcia psychologicznego dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych a także dla osób sprawujących nad nimi opiekę, zamieszkujących na terenie Gminy Kluczbork,

czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-03-20

W imieniu Gminy Kluczbork, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, pod nazwą: Wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork na potrzeby realizacji zadania nr 12 Projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: RA-MED Adrian Reinhard, ul. Podgórna 6, 47-300 Krapkowice.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2017-03-08

Gmina Kluczbork,46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1 – reprezentowana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert na: Wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork na potrzeby realizacji zadania nr 12 Projektu pn. „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze

2017-01-27

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pn. „świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze"

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze

2017-01-27

W imieniu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, pn. „świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

czytaj całość publikacji "Zawiadomienie o wyborze "

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-01-20

Zakup oraz dostawa bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2017 roku. Podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork. W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Dołączone pliki:


Zapytnie cenowe

2017-01-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2017 roku. Podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork. W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Dołączone pliki:


Wyniki konkursu ofert

2017-01-02

Zapewnienie gorącego posiłku w 2017 roku.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu

2016-12-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o zamówieniu

2016-12-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku zaprasza do składania ofert na świadczenie sąsiedzkich usług opiekuńczych w ramach projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o konkursie ofert - pomoc społeczna - posiłki

2016-12-01

Udzielenie dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-10-13

Zakup oraz dostawa 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

2016-10-03

na zakup oraz dostawę 130 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 300 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-08-09

Zakup energii elektrycznej przez OPS w Kluczborku do dnia 31.12.2016 r.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.

2016-07-27

Sprzedaż energii elektrycznej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do dnia 31.12.2016 r.

Dołączone pliki:


Wyniki konkursu ofert

2015-12-31

Zapewnienie gorącego posiłku w 2016 roku.

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o konkursie ofert

2015-11-23

Udzielenie dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Dołączone pliki:


Wyniki konkursu ofert

2015-01-03

Zapewnienie gorącego posiłku w 2015 roku

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o konkursie ofert

2014-12-08

Udzielenie dotacji na zapewnienie gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić.

Dołączone pliki:


Wyniki konkursu ofert

2014-04-11

Posiłki dla podopiecznych OPS IV-XII.2014

Dołączone pliki:


Ogłoszenie o konkursie ofert

2014-03-03

Posiłki dla podopiecznych OPS_IV-XII.2014

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji