Menu główne

Licznik odwiedzin

622649

Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Informacja Fundacji POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE

2019-09-10

Fundacja POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE zaprasza członków Stowarzyszenia do skorzystania z nowego programu pomocy humanitarnej POMOC 2019-20.

Pomoc przeznaczona jest dla członków Stowarzyszenia, którzy znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej. Pomoc ta ma charakter jednorazowej zapomogi pieniężnej w wysokości 1.250,00 zł i jest
przeznaczona dla:
1) osób ciężko i przewlekle chorych (np. choroba nowotworowa, udar, wylew, choroba Parkinsona, Choroba Alzheimera), których miesięczne dochody nie przekraczają 1,5 krotności najniższej emerytury;
2) osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej lub których sytuacja życiowa uległa ostatnio znacznemu pogorszeniu, w wyniku wystąpienia zdarzenia losowego (np. kradzież, pożar, klęska żywiołowa) i ich miesięczne dochody nie przekraczają 1,5 krotności najniższej emerytury.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie pomocy jest złożenie do Fundacji POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE wniosku, (w załączeniu) wraz z następującymi dokumentami:
1) aktualnej (z 3 ostatnich miesięcy) własnej i współmałżonka (jeśli dotyczy) – informacji o miesięcznych dochodach (na podstawie odcinka emerytury, renty, potwierdzenia przelewu emerytury/renty na rachunek bankowy, deklaracji PIT lub zaświadczenia ZUS/KRUS etc.) wraz z krótkim opisem sytuacji życiowej,
2) aktualnego zaświadczenia lekarskiego, kserokopii kart leczenia informujących o stanie zdrowia wnioskodawcy,
3) w przypadku zdarzenia losowego (pożar, kradzież, katastrofa, naturalna) dokumentów potwierdzających ten fakt (zaświadczenie z policji, straży pożarnej, urzędu gminy etc. o stratach poniesionych wskutek tego zdarzenia).

W przypadku osób uprawnionych, które nie są beneficjentami Fundacji do wniosku należy dołączyć dodatkową dokumentację potwierdzającą doznane represje. Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 30.09.2019 r.

Dodatkowo informuję, że szczegółowe informacje nt. realizacji pomocy można uzyskać pod nr. tel.: (22) 629 73 35 lub znaleźć na stronie: www.fpnp.pl.

Dołączone pliki:


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku. ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, tel. (77) 418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji