ikona wczytywania strony

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna informacja

2024-06-14

W związku ze zmianą od 1 lipca 2024 roku ustawy o pomcy obywatelom Ukrainy w związku zkonfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 854), z dniem 30 czerwca 2024 roku przestanie obowiązywać art. 13, dotyczący świadczenia pieniężnego związanego z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców wojennych, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych.

W związku z tym obywatele Ukrainy, którzy będą wymagali wsparcia, będą mogli zgłaszać się do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy na zasadach art. 12 w/w ustawy, wskazując zbiorowe miejsce zakwaterowania.

Informujemy, że została uruchomiona infolinia dla obywateli Ukrainy, którzy poszukują zakwaterowania pod nr tel.: 774524113 lub 883337631 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30

Ikonka symbolizująca artykuł

Terminy wydawania żywności w czerwcu 2024 / Терміни видачі їжі в червні – 2024 року

2024-06-11

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116.  Żywność będzie wydawana w określonych niżej terminach.

Харчова допомога – сухі корми видається Польським комітетом соціального захисту в Ключборку зі складу на вулиці Бичинська, 116. Їжа буде доставлена ​​у вказані нижче дати. 28 червня 2024 року (П'ятниця) - ТІЛЬКИ біженці - громадяни України;


 

Czytaj całość artykułu "Terminy wydawania żywności w czerwcu 2024 / Терміни видачі їжі в червні – 2024 року"

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-04-22
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o naborze osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia w formie sąsiedzkich usług opiekuńczych lub opieki na odległość w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów” w 2024, dofinansowanego z środków Budżetu Państwa. Więcej informacji Kliknij tutaj

Ikonka symbolizująca artykuł

Ważna informacja

2024-04-10

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku uprzejmie informuje, że 30 kwietnia 2024 roku upływa termin składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego. Wnioski można składać w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka przy ul. Zamkowej 6 w Kluczborku, II piętro, pok. 14b i 16 w godzinach od 9.00 do 14.00, drogą pocztową lub elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Uwaga. Wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Więcej o dodatku osłonowym w menu : Świadczenia>>Dodatek osłonowy.

Pobierz klauzulę informacyjną i wniosek na dodatek osłonowy>> Kliknuj Tu

Ikonka symbolizująca artykuł

Godziny pracy Ośrodka w dniach 29 marca i 2 kwietnia 2024 roku

2024-03-27

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 marca (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku będzie czynny od godz. 7.00 do 13.00, natomiast w dniu 2 kwietnia (wtorek) od godz. 8.00 do 15.00.

Ikonka symbolizująca artykuł

Bezpieczny Senior

2024-03-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że rozpoczął działania w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów - Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych z terenu Gminy Kluczbork poprzez dostęp do tzw. "opieki na odległość". Program jest dofinansowany z Programu KWS na rok 2024. Więcej informacji o realizacji można uzyskać pod telefonem : 77/ 418 52 81 wew. 1018 i 1019

Informacja

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 7661KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

2024-03-19

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 

Czytaj całość artykułu "Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Załączniki:

  1. Zgłoszenie kandydata (plik doc 39KB)
  2. Zgoda na przetwarzanie DO i klauzula informacyjna (plik pdf 364KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

2024-03-04

Informacja dla podmiotów, w tym osób fizycznych, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. W załączeniu udostępniamy wzór nowego załącznika. Obowiązuje od marca 2024 roku.

Załączniki:

  1. Załącznik do wniosku, nowy od 03.2024 (plik pdf 671KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-03-03
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o naborze osób zainteresowanych skorzystaniem ze wsparcia dla rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością w formie opieki wytchnieniowej w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Więcej informacji Kliknij tutaj

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-02-09

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny. Więcej informacji Kliknij tutaj

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-02-02
Logo MRPiPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o naborze osób zainteresowanych skorzystaniem z wsparcia asystenta osobistego w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Więcej informacji Kliknij tutaj

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Program "Wyprawka dla malucha"

2024-01-31

W styczniu wystartowała nowa inicjatywy Gminy Kluczbork - "Wyprawka dla kluczborskiego malucha". Ta szczególna akcja jest dedykowana wszystkim dzieciom urodzonym od 1 stycznia 2024 roku. Wiecej informacji o programie

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024 roku, część 2

2024-01-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje o możliwości pobrania wniosków tradycyjnych (papierowych) o wypłatę dodatku osłonowego w siedzibie Ośrodka.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 roku, w formie tradycyjnej (papierowej) w siedzibie Ośrodka oraz w formie elektronicznej:

– tradycyjnie (papierowo) osobiście w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, II piętro, pok. 14b i 16, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00;

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

UWAGA:

Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku ul. Zamkowa 6, II piętro. Wniosek wraz z kaluzulą informacyjną można pobrać również ze strony internetowej – formularze dostępne w menu : Druki>> Kliknij Tutaj

Więcej o dodatku osłonowym w menu : Świadczenia>>Dodatek osłonowy.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja

2024-01-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że rozpoczyna wydawanie skierowań do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Podprogram 2023, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, oferującego pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) - Podprogram 2023, mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj.:

– 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane, zapraszamy do zgłaszania się do pok. nr 5 (I piętro) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 10:00 oraz od godz. 14:00 do 15:00.

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu FEPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wydawaniem żywności dla mieszkańców gminy Kluczbork zajmuje się Polski Komitet Pomocy Społecznej na ul. Byczyńskiej.

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy w 2024 roku

2024-01-14

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego realizowane będą przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych tut. Ośrodka.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Do wniosków złożonych w okresie od 01 stycznia br. do 30 kwietnia br. przyjmuje się dochód za rok 2022 w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Uwaga!

W związku z brakiem ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024, obecnie nie ma możliwości przyjmowania wniosków o dodatek.

Informacja o opublikowaniu rozporządzenia określającego wzór wniosku oraz jego wzór zostanie niezwłocznie zamieszczona na naszej stronie internetowej. Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie również dostępny w siedzibie Ośrodka

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności

2024-01-02

Na podstawie art. 1, ustawy z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023r. poz. 2768), orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

Ustawa weszław w życie z dniem 30 grudnia 2023 roku. Decyzje przyznające świadczenie z pomocy społecznej, świadczenia rodzinnne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, itd., uzeleżnione od niepełnopsrawności podlegają zmianie z urzędu.

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o zmianie przepisów w zakresie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych

2024-01-02

Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przypomina, że od 1 stycznia 2024 roku weszła w życie zmiana przepisów w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Oznacza to, że z dniem 1 stycznia 2024 roku, zlikwidowano specjalny zasiłek opiekuńczy, a do systemu prawnego zostało wprowadzone nowe świadczenie wspierające, skierowane bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością (więcej informacji o tym świadczeniu w Informacj z ZUS). Zmodyfikowano również warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, o którym informowaliśmy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj całość artykułu "Informacja o zmianie przepisów w zakresie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych "

Ikonka symbolizująca artykuł

Informacja o świadczeniu wspierającym z ZUS

2024-01-02

Źródło: Informacja prasowa ZUS

1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Będzie je przyznawać i wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

“Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia” – mówi rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

“Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do WZON od 1 stycznia 2024 r. Po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia” – dodaje rzecznik Zakładu.

 

Czytaj całość artykułu "Informacja o świadczeniu wspierającym z ZUS"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

ul. Zamkowa 6
46-200 Kluczbork
tel. (77)418-52-07, (77)418-52-81, faks (77)418-66-73

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępności