Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Dodatek dla gospodarstw domowych - przyjmowanie wniosków

Data publikacji: 2022-09-22

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1974).

W związku z powyższym wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można składać w następujący sposób:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00,
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP na adres OPSKluczbor/SkrytkaESP

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego. Oznacza to, że nie tylko pismo przesyłające wniosek powinno zawierać podpis, ale również załączony wniosek – dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Informacje o podpisie i wysyłce wniosków przez ePUAP znajdują się w załączniku Instrukcja.

Czytaj całość publikacji "Dodatek dla gospodarstw domowych - przyjmowanie wniosków"

Załączniki:

 1. Wzór wniosku Dodatek dla gospodarstw domowych (plik pdf 1246KB)
 2. Instrukcja (plik pdf 570KB)
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 898KB)

Informacja

Data publikacji: 2022-09-20

Uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 20.09 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy.

Należy podkreślić, iż w przypadku ogrzewania gazowego, ustawa przewiduje dodatek tylko dla gospodarstw domowych ze źródłem ciepła zasilanym skroplonym gazem LPG, a nie gazem ziemnym.

Wymienione źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 i 5 cyt. ustawy, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

WAŻNE!

Wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła będzie można składać dopiero po opublikowaniu Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska określającego wzór wniosku o wypłatę tego świadczenia.

W Ośrodku Pomocy Społecznej wnioski będą dostępne po otrzymaniu stosownych druków z drukarni.

Emp@tia

Data publikacji: 2022-09-07

W związku z długim oczekiwaniem w siedzibie Ośrodka na złożenie wniosków w formie tradycyjnej, zachęcamy do korzystania z portalu Emp@tia i składanie wniosków elektronicznych na przygotowanych formularzach, zarówno z obszaru świadczeń rodzinnych jak i innych. Więcej informacji kliknij TU

Terminy wydawania żywności we wrześniu 2022 / Терміни видачі їжі Вересень – 2022 року

Data publikacji: 2022-09-05

Na terenie gminy Kluczbork pomoc żywnościowa wydawana jest przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kluczborku z magazynu OC przy ul. Byczyńskiej 116. W związku z zagrożeniami epidemicznymi, wydawanie żywności z POPŻ na specjalnych zasadach, tj. obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczkami oraz jednorazowe rękawiczki. Żywność będzie wydawana w określonych niżej terminach.

Харчова допомога – сухі корми видається Польським комітетом соціального захисту в Ключборку зі складу на вулиці Бичинська, 116. Рот і ніс прикрити масками. Їжа буде доставлена ​​у вказані нижче дати. 16 Вересень 2022 року (П'ятниця) - ТІЛЬКИ біженці - громадяни України;

Czytaj całość publikacji "Terminy wydawania żywności we wrześniu 2022 / Терміни видачі їжі Вересень – 2022 року"

Ostrzeżenie przed oszustami

Data publikacji: 2022-09-05

Informujemy, że na terenie Kluczborka pojawiła się osoba, podająca się za pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, oferująca pomoc osobom w starszym wieku w załatwieniu dotacji.

Osoba ta nie jest pracownikiem tutejszego Ośrodka. Proszę o stosowanie zasady ograniczonego zaufania do obcych osób i nie wpuszczanie ich do swoich domów.

Uprzejmie informuję że pracownicy tutejszego Ośrodka posiadają specjalne legitymacje opatrzone pieczątką i podpisem Ośrodka, którymi się legitymują i potwierdzają pracę w Ośrodku.  W podejrzanych sytuacjach prosimy o zgłaszania ich na Policję. Ośrodek nie odpowiada za ewentualne oszustwa. 

Wyjaśnienia Ministra Klimatu dla wnioskodawców Dodatku węglowego

Data publikacji: 2022-08-31

W związku z dodatkowymi wytycznymi Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie ubiegania się o wypłatę dodatku węglowego – zachęcamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tego świadczenia – do zapoznania się z poniższymi informacjami

Czytaj całość publikacji "Wyjaśnienia Ministra Klimatu dla wnioskodawców Dodatku węglowego"

Informacja

Data publikacji: 2022-08-22

DOTYCZY WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO SKŁADANYCH ZA POŚREDNICTWEM ePUAP

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. ePUAP – proszone są o zwrócenie szczególnej uwagi na opatrzenie załączanego wniosku TYLKO w formacie PDF (zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji)– kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie za pomocą profilu zaufanego. Podpis pisma przesyłającego wniosek nie jest wystarczający, należ przede wszystkim podpisać załączony wniosek o wypłatę dodatku węglowego. Dokument nie opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym uznaje się za złożony nieskutecznie (brak podpisu).

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy o z dnia 5 sierpnia o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692) – w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Większość złożonych dotychczas wniosków przez ePUAP, nie zawiera w/w podpisów. W związku z powyższym prosimy o dopilnowanie aby dokumenty zawierały prawidłowy podpis, co znacząco usprawni obsługę wniosków. Informacje o podpisie i wysyłce wniosków przez ePUAP znajdują się w załaczniku Instrukcja.

Załączniki:

 1. Instrukcja (plik pdf 356KB)

Dodatek węglowy - przyjmowanie wniosków

Data publikacji: 2022-08-17

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że wnioski o dodatek węglowy można pobrać :

 • elektronicznie ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej – wzór do pobrania poniżej.
 • wnioski papierowe w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowej 6,

Wnioski o dodatek węglowy można składać na 3 sposoby:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 6, pok. 14a (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 14.00,
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP na adres OPSKluczbork/SkrytkaESP

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mailem lub za pośrednictwem ePUAP, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego (w załączniku "Instrukcja" mozna skorzystać z opisu złożenia wniosku elektronicznie).

W celu usprawnienia pracy i obsługi wnioskodawców, przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski – zwracamy się z prośbą o samodzielne wypełnienie wniosku.

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Więcej o wypełnianiu wniosku przeczytasz Kliknij TU

Czytaj całość publikacji "Dodatek węglowy - przyjmowanie wniosków"

Obraz

Załączniki:

 1. Wniosek na dodatek węglowy (plik pdf 116KB)
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (plik pdf 727KB)
 3. Instrukcja (plik pdf 356KB)

Dodatek węglowy

Data publikacji: 2022-08-16

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał ustawę o dodatku węglowym, który wesprze gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne.

Realizatorem zadania w Gminie Kluczbork będzie Ośrodek Pomocy Społecznej, a szczegółowe informacje dotyczące terminów i sposobów składania wniosków oraz wzór wniosku będą dostępne na stronach internetowych Urzędu Miasta Kluczborka oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Czytaj całość publikacji "Dodatek węglowy"

Termin wypłaty dodatków osłonowych w 2022 roku.

Data publikacji: 2022-07-31

Wnioski na dodatki osłonowe rozpatrzone do końca czerwca br. zostaną wypłacone w kasie w dniu 10 sierpnia br. (w godz. od 11.00 do 14.00),

Wnioski, które nie zostały rozpatrzone przechodzą do realizacji w kolejnych miesiącach.

Dodatki osłonowe będą wypłacane raz w miesiącu, po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa. Terminy wypłat będą podawane na stronie w Menu głównym, zakładka "Terminy wypłat świadczeń". 

plakat 1

Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

Data publikacji: 2022-07-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów"

Załączniki:

 1. Zgłoszenie kandydata (plik doc 39KB)
 2. Zgoda na przetwarzanie DO i klauzula informacyjna (plik pdf 364KB)

Informacja інформації

Data publikacji: 2022-07-07

Od lipca 2022 roku świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenie Dobry start (300+) są realizowane przez ZUS. Więcej informacji znajdziesz na stronie ZUS, kliknij tutaj

З липня 2022 року допомогу по догляду за дитиною (500+) і допомогу на хороший старт (300+) надає ZUS. Більше інформації можна знайти на сайті ZUS, натисніть тут
Baner

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Data publikacji: 2022-05-08

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będą mogły ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to będzie przysługiwać nie dłużej, niż za okres 120 dni.

Czytaj całość publikacji "Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie"

Załączniki:

 1. Wzór wniosku 120 dni (plik pdf 1015KB)
 2. Załącznik do wniosku 120 dni (karta osoby) (plik pdf 1064KB)
 3. Klauzula informacyjna (plik pdf 875KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej