Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Powrót

Ogłoszenie. Poszukiwani kandydaci na Opiekunów Prawnych i Kuratorów

Data publikacji: 2022-07-11

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku przyjmuje zgłoszenia na KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH i KURATORÓW dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych.
 

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gmin a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.), w związku z art. 149 paragraf 3, art. 175 i art. 178 paragraf 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dyrektor OPS w Kluczborku podaje do wiadomości, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Kluczborku dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Nabór ma charakter ciągły.Zakres podstawowych zadań:
1. Sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym.
2. Zarządzanie majątkiem podopiecznego - zgodnie z art. 155 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
3. Reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz instytucjami.
4. Sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonywanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle jeden, dwa razy w roku).

Dodatkowe uwagi:
1. Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki środowiskowe.
2. Zgodnie z art. 162 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Sąd opiekuńczy może przyznać wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
3. W przypadku czynności przekraczających zwykły zarząd interesami lub majątkiem ubezwłasnowolnionego, opiekun, przed dokonaniem czynności musi uzyskać zgodę sądu opiekuńczego. Opiekun nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Stałe zameldowanie na terenie gminy Kluczbork.
3. Biegła znajomość języka polskiego.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Niepozbawienie władzy rodzicielskiej.
7. Stan zdrowia pozwalający na pełnieni funkcji określonych w ogłoszeniu.
8. Dyspozycyjność pozwalająca na wykonywanie obowiązków opiekuna prawnego lub kuratora.
9. Nieposzlakowana opinia.
10. Niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim.
11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacja małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

Wymagane dokument:
1. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na opiekuna lub kuratora.
2. Podanie/list motywacyjny.
3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnieniu funkcji opiekuna prawnego oraz kuratora.
4. Oświadczeniu o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczeniu do udziału w naborze.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

Zgłoszenia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Kandydat na opiekuna prawnego" w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 6, 46-200 Kluczbork, piętro I, pok. nr 2.

Przewiduje się możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej przed umieszczeniem na liści kandydatów.
Kierownik OPS w Kluczborku powiadomi pisemnie kandydata o umieszczeniu na liście kandydatów na opiekuna prawnego i kuratora.

O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna lub kuratora decyduje sad, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę zgodnie z art. 162 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Załączniki:

  1. Zgłoszenie kandydata (plik doc 39KB)
  2. Zgoda na przetwarzanie DO i klauzula informacyjna (plik pdf 364KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej