Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2021-11-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Kluczbork w 2022 roku.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 67KB)
 2. Załącznik nr 2. Formularz oferty (plik pdf 101KB)
 3. Załącznik nr 3. Oświadczenie (plik pdf 45KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 810KB)
 5. Wzór umowy (plik pdf 77KB)
 6. Załacznik nr 1. Szczegółowi opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 51KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2021-11-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem w 2022 roku usług schronienia dla osób bezdomnych (mężczyzn i kobiet) z terenu Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie (plik pdf 130KB)
 2. Załącznik nr 1. Formularz oferty (plik pdf 118KB)
 3. Załącznik nr 2. Umowa schronisko (plik pdf 100KB)
 4. Załącznik nr 3. Umowa schronisko z UO (plik pdf 123KB)
 5. Załącznik nr 4. Umowa noclegownia (plik pdf 117KB)
 6. Klauzula informacyjna (plik pdf 810KB)

Zapytanie cenowe – bony towarowe

Data publikacji: 2021-11-10

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją ofert na zakup i dostawę bonów towarowych w formie znaków legitymacyjnych na okaziciela w 2022 r. podlegających wymianie na towary przez uprawnionych okazicieli - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.
W szczególności do wymiany ich na podstawowe artykuły spożywcze i przemysłowe w placówkach handlowych wyznaczonych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wyłączenia używek (wyrobów alkoholowych oraz tytoniowych).

Załączniki:

 1. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 448KB)
 2. wzór umowy (plik pdf 313KB)
 3. formularz ofertowy (plik pdf 208KB)
 4. wykaz dostaw (plik pdf 365KB)
 5. klauzula informacyjna (plik pdf 433KB)
 6. zapytanie cenowe (plik pdf 361KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data publikacji: 2021-10-07

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pod nazwą: Zakup oraz dostawa do 100 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 200 odbiorców indywidualnych – klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "D&K" Spółka Cywilna Czesław Dziedzic, Marek Kościcki.

Załączniki:

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf 205KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-09-27

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert cenowych przez Wykonawców zainteresowanych realizacją dostaw do 100 ton węgla kamiennego typu orzech dla ok. 200 odbiorców indywidualnych - klientów Zamawiającego, zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 443KB)
 2. zał. nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (plik pdf 400KB)
 3. zał. nr 3 Formularz oferty (plik pdf 276KB)
 4. zał. nr 4 wykaz dostaw (plik pdf 191KB)
 5. zał. nr 2 Umowa-projekt (plik pdf 338KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-04-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, wybrana została jako najkorzystniejsza, oferta złożona przez:

SUPERWIZJA.NET  Danuta Polczyk, zam. Ruda Śląska.

 

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-03-23

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 127KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 109KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 62KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 890KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Data publikacji: 2021-03-12

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000,00 zł prowadzonego bez zastosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019r. poz. 2019 ze zm. ). Na podstawie punktu V Zapytania ofertowego PŚ.241.1.2021 z dnia 01.03.2021r. na świadczenie usług superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku, zamieszczonego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku (Kluczbork ul. Zamkowa 6,  I piętro), dla którego termin do składania ofert upłynął  12.03.2021r. o godz. 11.00, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia. Postępowanie unieważniono, ponieważ zaistniały okoliczności nieznane Zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zaproszenia.

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-03-02

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 87KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 87KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 62KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 891KB)

Informacja

Data publikacji: 2021-02-10

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork, wybrana została jako najkorzystniejsza oferta złożone przez :

 1. Ewę Ryng, zam. Kluczbork

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2021-01-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Kluczbork.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 207KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 66KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 75KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 268KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-12-31

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork w 2021 roku (w Kluczborku i Łowkowicach), wybrane zostały jako najkorzystniejsze, oferty złożone przez:

 1. Bożenę Szynkaruk, zam. Czaple Wolne,
 2. Katarzynę Kowalczyk-Gulka, zam. Kluczbork,
 3. Anna Gnacy, zam. Łowkowice,
 4. Teresę Grzeszok, zam. Łowkowice.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-31

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach zachowania w 2021 roku trwałości projektu pn. „Nie-Sami-Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020, wybrane zostały jako najkorzystniejsze, oferty złożone przez:

 1. Danuta Michalak, zam. Bogacica;
 2. Janina Lachowicz, zam. Ligota Dolna;
 3. Irena Kałuża, zam. Krzywizna.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania cenowego na zakup usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2021 roku, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Stobrawskie Centrum Seniora Senior-Opieka Sp. z o. o. Sp. komandytowa ul. Strzelecka 51, 46-200 Kluczbork.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług w zakresie wypożyczania sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork w 2021r., jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1, złożona przez : RA-MED., Adrian Reinhard, ul. Kwiatowa 3, 47-341 Stradunia.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-30

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku informuję, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w 2021 roku,  jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez: Kowalska Marta, zam. Wołczyn.

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2020-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej w ramach zachowania trwałości projektu pn. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 - 2020.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 239KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 258KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 456KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 392KB)
 5. Klauzula informacyjna (plik pdf 809KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją usług wsparcia dla mieszkańców mieszkań chronionych na terenie Gminy Kluczbork (w Kluczborku lub Łowkowicach) w 2021 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 222KB)
 2. Zał. 1. Formularz ofertowy (plik pdf 187KB)
 3. Zał. 2. Oświadczenie (plik pdf 185KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 268KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2020-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją przedmiotu zamówienia, pod nazwą: wypożyczanie sprzętu niezbędnego do opieki lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych z terenu Gminy Kluczbork w 2021 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 395KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 224KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 609KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 181KB)
 5. Klauzula informacyjna (plik pdf 810KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2020-12-23

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych obejmujących rehabilitację w warunkach domowych osób zamieszkałych na terenie Gminy Kluczbork w 2021 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 250KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 238KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 177KB)
 4. Klauzula informacyjna (plik pdf 890KB)

Wyniki konkursu ofert - pomoc społeczna - posiki na 2021 rok

Data publikacji: 2020-12-22

Wyniki konkursu ofert w załączeniu.

Załączniki:

 1. Wyniki konkursu ofert (plik pdf 95KB)

Zapytanie cenowe

Data publikacji: 2020-12-21

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, zaprasza do składania ofert przez Wykonawców zainteresowanych świadczeniem usług opieki dziennej w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pobytu, dla osób starszych z Gminy Kluczbork w 2021 roku.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe (plik pdf 209KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 212KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 277KB)
 4. Załącznik nr 3 (plik pdf 425KB)
 5. Załącznik nr 3 c.d. (plik pdf 435KB)
 6. Załącznik nr 4 (plik pdf 821KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-12-14

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) z terenu Gminy Kluczbork, jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

Część I w zakresie usług schronienia dla kobiet – Stowarzyszenie Monar Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT Kędzierzyn – Koźle 47-230, ul. Zielna 11.

Część I w zakresie usług schronienia dla mężczyzn. Z uwagi na identyczną ilość punktów wybrano dwie oferty:

1) Koło Brzeskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Pępice 81, 49-317 Pępice.

2) Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Bielice 127, 48-316 Łambinowice.

Część II w zakresie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla mężczyzn – Koło Bielickie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, Bielice 127, 48-316 Łambinowice.

Na część II w zakresie usług schronienia z usługami opiekuńczymi dla kobiet oraz na część III w zakresie miejsc noclegowych w noclegowni, nie wpłynęła żadna oferta. W tej części postępowanie unieważniono.

Informacja

Data publikacji: 2020-12-12

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że w wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pogrzebowych polegających na wykonywaniu pochówku zwłok osób zmarłych (osób dorosłych i dzieci martwo urodzonych) na terenie Gminy Kluczbork w 2021 roku, do których pochowania jest zobowiązany Ośrodek Pomocy Społecznej stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 1 złożona przez P.P.H.U A Stanossek i H. Stanossek s.c. ,,Kalia’’ Kompleksowe Usługi Pogrzebowe M.C. Skłodowskiej 9a 46-200 Kluczbork.


Zobacz także: archiwum "Zamówienia publiczne >> " (archiwum)...
Baner Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój Baner Fundusze Europejskie Program RegionalnyBiuletyn Informacji Publicznej